Pliki do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE NR.1
Zapytanie ofertowe na zakup maszyny pomiarowej cmm z wyposażeniem ramach projektu pt.: „Zrobotyzowane stanowisko do pomiaru geometrii detali” nr RPMP.01.02.03-12-0073/21 w ramach 1 osi priorytetowej gospodarka wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 1.2 badania i innowacje w przedsiębiorstwach poddziałanie 1.2.3 bony na innowacje typ projektu c. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem
Nazwa i adres Zamawiającego.
NESDESIGN Sp. z o.o.
Ulica: Opatkowicka 10c
30-499 Kraków
NIP: 527-289-36-06 KRS: 0000786593
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia : Marcin Gacoń
Nr telefonu +48 693757408
Adres e-mail m.gacon@nesdesign.pl

1. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług. Postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest współrzędnościowa maszyna pomiarowa cmm z wyposażeniem
Specyfikacja: (Charakterystyka współrzędnościowej maszyny pomiarowej)
- zasilanie 220/240 V +/- 10% 50/60 Hz - napęd cnc na wszystkich osiach
- minimalny obszar roboczy 500,560,500 mm
- niepewność pomiaru w zakresie temperaturowym 18-22 °C
MPEE (ISO 10360/2) - 2,6 + L/ 300 [μm]
- kompensacja temperaturowa -czujniki temperatury osi
- manualna głowica obrotowo uchylna
- zestaw przedłużek i końcówek pomiarowych
- kula wzorcowa z certyfikatem
- gwarancja producenta min. 12 miesięcy
- komputer z oprogramowaniem do obsługi maszyny z automatyczną generacją ścieżek ruchu, kontrolą kolizji oraz symulacją cyklu pomiarowego.
 - możliwość pisania programów offline
- roczne wsparcie z obsługi i utrzymania oprogramowania
- możliwość pomiaru i porównania do modelu CAD
- możliwość importu plików IGES, DXF, DWG, STEP, XYZIJK, SAT, STL
- maszyna bez zasilania sprężonym powietrzem 
- transport, instalacja i kalibracja maszyny zawarte w cenie
 - stała cena za usługi kalibracji na okres 3 lat - maszyna musi zostać dostarczona i zainstalowana do 15 czerwca 2023 Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz zgodny z obowiązującymi normami, posiadać niezbędne deklaracje i certyfikaty dopuszczające do korzystania na terytorium RP. Wymagane jest posiadanie autoryzowanego serwisu na terytorium Polski Dostępność urządzenia : z magazynu producenta
Warunki Płatności:
100% wartości zamówienia do 14 dni po dostawie i podpisaniu protokołu odbioru urządzenia
Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
3. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie w terminie realizacji projektu nr RPMP.01.02.03-12-0073/21 maszyna musi zostać dostarczona i zainstalowana do 15 czerwca 2023.

4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia
b. Znajdują się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia (Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny),
c. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej oferty zawierającej wszelkie elementy wymienione szczegółowo w pkt. 7 i zgodnej z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.

5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: p. Marcin Gacoń, Nr telefonu +48 693757408, adres e-mail : m.gacon@nesdesign.pl

6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania. Składana oferta musi zawierać:
• Formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
• Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy).
Wszystkie w/w dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (we wskazanych miejscach należy złożyć czytelny podpis lub podpis uzupełnić pieczęcią imienną). Forma pisemna oferty oraz obowiązek jej podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany przesłać Zamawiającemu skan dokumentów.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy dostarczyć w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego (w zamkniętej kopercie, na której będzie podana nazwa i adres Wykonawcy oraz numer postępowania, którego dotyczy oferta), dostarczyć osobiście lub przesłać skan podpisanych tradycyjnie lub elektronicznie dokumentów na adres: m.gacon@nesdesign.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2023 roku godzina 12:00. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego (w przypadku nadania oferty przesyłką pocztową oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).
Zapytanie ofertowe na zakup wózka z narzędziami oraz dużego stołu warsztatowego ramach projektu pt.: „Zrobotyzowane stanowisko do pomiaru geometrii detali” nr RPMP.01.02.03-12-0073/21 w ramach 1 osi priorytetowej gospodarka wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 1.2 badania i innowacje w przedsiębiorstwach poddziałanie 1.2.3 bony na innowacje typ projektu c. Bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem
Nazwa i adres Zamawiającego.
NESDESIGN Sp. z o.o.
Ulica: Opatkowicka 10c
30-499 Kraków
NIP: 527-289-36-06 KRS: 0000786593
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia : Marcin Gacoń
Nr telefonu +48 693757408
Adres e-mail m.gacon@nesdesign.pl
1. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie jest prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług. Postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2
2. Opis przedmiotu zamówienia.
wózek z narzędziami i stół warsztatowy duży
- wózek z narzędziami
wózek narzędziowy z wyposażeniem (zestawem kluczy, śrubokrętów, itp.) - szerokość : minimum 75cm - minimum 2 koła skrętne - kolor: czarny/szary
Wózek WYPOSAŻENIE minimum 6 SZUFLAD:
1. szuflada: 112 elementów (grzechotka 1/4, 3/8, 1/2, nasadki krótkie i długie, przedłużki, bity w obsadzie 1/4, przeguby cardana, pokrętło wkrętakowe)
2. szuflada: 38 elementów (grzechotka teleskopowa, pokrętło, pokrętło uchylne, redukcje, nasadki długie na 1/2", torxy i imbusy na 1/2 w obsadzie)
3. szuflada: 75 elementów. ( klucze płaskooczkowe odgięte, płaskooczkowe, bity)
4. szuflada: 9 elementów ( szczypce, szczypce segera, szczypce morsa)
5. szuflada: 76 elementów .(młotki,przecinaki,punktaki, imbusy i torxy w L, końcówki precyzyjne, chwytak, nożyk, miarka,piłka)
6. szuflada: 24 elementów ( wkrętaki płaskie, krzyżakowe , elektryczne)
- stół warsztatowy duży
Stół warsztatowy - charakterystyka : stalowa konstrukcja - szerokość blatu : minimum 200cm - wysokość blatu: minimum 3.8 cm - kolor stołu: czarny
- Drewniany blat
- Centralny zamek wraz z 2 kluczykami zamykający wszystkie szuflady
- 10 Szuflad w pełni wysuwanych na łożyskach kulkowych
- Każda szuflada wyłożona matą antypoślizgową
- 4 koła skrętne w tym 2 koła wyposażone w hamulec
- Perforowana nadstawka szafki z możliwością zawieszenia haczyków
Warunki Płatności:
100% wartości zamówienia do 14 dni po dostawie i podpisaniu protokołu odbioru
Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV:
39151200-7 Stoły robocze
44512940 - Zestawy narzędziowe 44512930-0 - Skrzynki narzędziowe 44512800-0 Śrubokręty 44512940-3 Zestawy narzędziowe 34911100-7 Wózki

3. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie w terminie realizacji projektu nr RPMP.01.02.03-12-0073/21 wózek z narzędziami i stół warsztatowy duży muszą zostać dostarczone i zainstalowane do 20 czerwca 2023.

4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia
b. Znajdują się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia (Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny),
c. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów ze względu na powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego postępowania a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie prawidłowo wypełnionej i podpisanej oferty zawierającej wszelkie elementy wymienione szczegółowo w pkt. 7 i zgodnej z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: p. Marcin Gacoń, Nr telefonu +48 693757408, adres e-mail : m.gacon@nesdesign.pl
6. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej. Oferta powinna być sporządzona na drukach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania. Składana oferta musi zawierać:
• Formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
• Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
• Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony – załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (jeżeli dotyczy).
Wszystkie w/w dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (we wskazanych miejscach należy złożyć czytelny podpis lub podpis uzupełnić pieczęcią imienną). Forma pisemna oferty oraz obowiązek jej podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy dotyczy również ofert wysłanych drogą mailową. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany przesłać Zamawiającemu skan dokumentów.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy dostarczyć w formie papierowej na adres siedziby Zamawiającego (w zamkniętej kopercie, na której będzie podana nazwa i adres Wykonawcy oraz numer postępowania, którego dotyczy oferta), dostarczyć osobiście lub przesłać skan podpisanych tradycyjnie lub elektronicznie dokumentów na adres: m.gacon@nesdesign.pl w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 02.06.2023 roku godzina 12:00. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego (w przypadku nadania oferty przesyłką pocztową oferta zostanie prawidłowo złożona, jeżeli wpłynie do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert).